Dla Rodziców

- Statut

- Zapisy

- JADŁOSPIS

 

Facebook

Dla rodziców

Statut niepublicznego żłobka

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§1

1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej

części żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi:

Żłobek Bajkowy Dworek Sp. z o.o.

2. Organem prowadzącym żłobek jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000570317 reprezentowana przez Prezesa Zarządu - Katarzyna Śliż, który sprawuje funkcje dyrektora żłobka.

  1. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Prezydent Gliwic.

  2. Nadzór sanitarno‐epidemiologiczny nad placówką sprawują odpowiednie służby sanitarne w

Gliwicach.

5. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem:Gliwice 44-102 ul. Bernardyńska 69

  1. Żłobek używa pieczęci o treści:

Żłobek Bajkowy Dworek Sp. z o.o.

ul. Bernardyńska 69 44-102 Gliwice

NIP 6312658296 REGON 362080560

Telefon 504781022

§2

Żłobek działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 4 luty 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45, poz.235),

zwanej dalej ustawą.

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie

wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. 2011 nr

69, poz.367).

3. Niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji.

§3

Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy. Są to w szczególności:

1. Opieka nad dziećmi do lat 3 (w szczególnych przypadkach do lat 4), w warunkach bytowych

zbliżonych do warunków domowych.

2. Właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, realizowana poprzez prowadzenie zajęć

zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

3. Zajęcia opiekuńczo‐wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny

właściwy do wieku dziecka.

§4

Zakres i sposób realizacji zadań żłobka:

1. Troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci poprzez zapewnienie opieki,

wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.

2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dziecka.

3. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka .

3. Zapewnienie opieki i wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

4. Troska o rozwój umysłowy dziecka.

5. Kształtowanie postaw społecznych, przyzwyczajanie dziecka do zgodnego współżycia i

współdziałania w gronie rówieśników.

6. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci.

7. Współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i

wspierającą działania wychowawcze.

8. Zapewnienie dzieciom prawidłowego wyżywienia, przestrzeganie zasad higienicznych.

§5

Żłobek, realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności:

1. dobrem dziecka

2. potrzebą wyrównania deficytów rozwojowych

3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka

ROZDZIAŁ III

Warunki przyjmowania dzieci i skreślania z listy wychowanków

§6

1. Dzieci przyjmowane są do żłobka w wyniku rekrutacji.

2. Kwalifikacji dziecka do żłobka dokonuje się na podstawie złożonej

w siedzibie żłobka, Karty zgłoszenia dziecka.

§7

1. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy cywilno‐prawnej o

świadczenie usług, zawartej między stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub

jednym z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka a dyrektorem żłobka oraz po uiszczeniu

opłaty wpisowej.

2. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w ciągu całego roku , w miarę posiadania

wolnych miejsc.

§8

1. Rozwiązanie umowy, o której mowa w §9, ust.1 niniejszego statutu, następuje w

przypadkach przewidzianych umową.

2. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy

wychowanków żłobka.

§9

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora żłobka, w szczególności,

gdy rodzice/opiekunowie prawni:

1) nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu, regulaminu i procedur

2) nie wywiązują się z terminowego regulowania opłat, wynikających przede wszystkim z

zawartej umowy cywilno‐prawnej

3) zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka, mające wpływ na

prawidłowy proces dydaktyczno‐wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce

4) nie zgłosili dyrektorowi lub opiekunowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka

trwającej dłużej, niż 10 dni roboczych

5) nie współpracują z opiekunami żłobka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w

procesie opieki i wychowania dziecka

6) gdy dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci

2. Pisemną decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków żłobka przekazuje się

rodzicom/opiekunom prawnym lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości

żłobka.

3. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania. Odwołanie można złożyć do organu prowadzącego żłobek.

ROZDZIAŁ IV

Źródła finansowania i zasady odpłatności

§10

Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:

1. opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci zapisanych do żłobka

2. innych przychodów uzyskanych w sposób przewidziany prawem

§11

1. Opieka w żłobku jest odpłatna.

2. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z :

1) jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej

2) stałej opłaty miesięcznej, niepodlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w

placówce

3) opłaty za wyżywienie, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej

za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce, na warunkach określonych w zawartej

umowie cywilno‐prawnej

3. Wysokość opłaty wpisowej i stałej ustala raz w roku dyrektor żłobka.

4. Wysokość opłaty za wyżywienie ustalana jest corocznie .

5. Opłata wpisowa wnoszona jest najpóźniej w dniu podpisania umowy, o której mowa w §7

ust.1.

6. Opłaty stała i za wyżywienie wnoszone są z góry do 5‐go dnia każdego miesiąca.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§12

1. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu, zostaje on:

1) zamieszczony na stronie internetowej placówki

2) zamieszczony na tablicy informacyjnej w placówce

2. Regulaminy wewnętrzne obowiązujące w żłobku nie mogą być sprzeczne z postanowieniami

niniejszego statutu.

3. Statut został opracowany przez dyrektora żłobka.

4. Zmian w statucie dokonuje dyrektor żłobka.

5. Żłobek prowadzi działalność opiekuńczo‐wychowawczą. Żłobek może prowadzić działalność

gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

6. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych

prowadzonego przez Prezydenta Gliwice.

Żłobek Bajkowy Dworek Gliwice
Copyright by http://zlobekbajkowygliwice.pl/ Wszystkie prawa zastrzeżone.